Dom Zdravlja Maglaj: Oglas za prijem u radni odnos

11.09.2019. 09:04 0

Objavljen Javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinske sestre/tehničara – 2 izvršioca na određeno vrijeme u JU ''Dom zdravlja'' Maglaj.

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/184), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj: 8/19) Pravila koja će se primjenjivati prilikom zapošljavanja radnika u JU „Dom zadravlja" Maglaj broj: UO-01-968/17 od 08.08.2017.godine, Odluke broj: 01-1466/19 od 06.09.2019. godine, direktor na osnovu ukazane potrebe, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

I RADNO MJESTO

1. Medicinska sestra/tehničar – 2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu

Osnovna plata za radno mjesto Medicinska sestra/tehničar u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 892,00 KM

KRATAK OPIS POSLOVA

Medicinska sestra – tehničar ima generalnu odgovornost da neposredno organizuje i pomaže ljekaru u pružanju usluga osiguranicima te da neposredno pruža usluge medicinske sestre osiguranicima na osnovu dokumentacije za ostvarivanje zdravstvene zaštite.

II USLOVI

Kandidat treba ispunjavati opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi:

OPŠTI USLOVI

• Da je državljanin BiH

• Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost

POSEBNI USLOVI

• Završenu srednju medicinsku školu za zvanje medicinska sestra/tehničar sa položenim stručnim ispitom

• Posjedovanje važeće licence za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne komore

III POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanim intervjuom sa svakim od kandidata, a kriteriji za bodovanje utvrđeni su Pravilima koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika u JU „Dom zadravlja" Maglaj broj: UO-01-968/17 od 08.08.2017.godine.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu koja mora biti potpisana sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

• Uvjerenje o državljanstvu,

• Izvod iz matične knjige rođenih,

• Svjedočanstvo za I, II,III i IV razred srednje škole,

• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

• Licencu za samostalno obavljanje poslova u svojoj struci,

• Čekanje na posao nakon stjecanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje),

• Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije, ukoliko ih ima.

Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave ljekarska uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu medicinske sestre tehničara i uvjerenje o nekažnjavanju.

Ukoliko kandidati, u ostavljenom roku, ne dostave ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju smatrat će se da su odustali od zaposlenja.

V POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica.

Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom „prijava na konkurs – ne otvarati“ na sljedeću adresu:

J.U. „Dom zdravlja“ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250 Maglaj

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Kompletan tekst Javnog oglasa može se preuzeti klikom ovdje.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.