maglajinfo.com
vijesti maglaj 2303

Javna ustanova Centar za socijalni rad Maglaj zapošljava dvije osobe

19.03.2019. 15:06 0

Potrebni dipl.socijalni radnik i dipl.ekonomista.

Javna ustanova Centar za socijalni rad Maglaj, na osnovu člana 9-12 Pravilnika o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Maglaj, Odluke Upravnog odbora Centra, broj: 01/01.4-4-1/19 od 27.02.2019.godine, te Odluke direktorice Centra, broj:01/04.1-4-1/19 od15.03.2019. godine, raspisuje: JAVNI KONKURS ZA PRIJEM DVA RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U TRAJANJU OD 1 (JEDNE) GODINE.

Radna mjesta za koja se raspisuje konkurs:

 • Dipl.socijalni radnik............ 1 izvršilac
 • Dipl.ekonomista…………...1 izvršilac

I) Kratak opis poslova za radno mjesto 1 (dipl. socijalni radnik)

 • rad na zaštiti i pružanju usluga socijalnog rada porodicama s djecom, pojedincima i ostalima kojima je usljed različitih uzroka potrebna socijalna pomoć
 • vrši prijem stranaka i daje upute u vezi s ostvarivanjem prava na materijalne oblike socijalne zaštite i
 • druge poslove navedene u opisu poslova dipl.socijalnog radnika u Pravilniku o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centar za socijalni rad Maglaj. 

Kratak opis poslova za radno mjesto 2 (dipl. ekonomista)

 • vrši mjesečni obračun za trebovanje i isplate novčanih naknada iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom
 • vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, te blagajne
 • izrada periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja i
 • druge poslove navedene u opisu poslova radnog mjesta dipl.ekonomista u Pravilniku o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centarza socijalni rad Maglaj.

II) Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

A) Opšti uslovi:

 • da je državljanin/-kaBiH,
 • da je stariji/-a od 18 godina,
 • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
 • da je zdravstveno sposoban/-a za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta.

B) Posebni uslov za radno mjesto 1.

 • VII stepen stručne spreme, dipl.socijalni radnik ili bachelor socijalnog rada sa ostvarenih 240 ECTS bodova,
 • najmanje1 godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje rada na računaru.

Posebni uslovi za radno mjesto 2.

 • VII stepen stručne spreme, dipl.ekonomista ili bachelor ekonomije sa ostvarenih 240 ECTS bodova,
 • najmanje2 godine radnog iskustva u struci,
 • posjedovanje certifikata za samostalnog računovođu,
 • poznavanje rada na računaru.

III) Potrebna dokumentacija uz prijavu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

 • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,
 • uvjerenje da je državljanin/-kaBiH (ne starije od 3 mjeseca),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu o stručnoj spremi (ovjera ne starija od 3 mjeseca),
 • dokaz da kandidat/-kinja ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u struci, odnosno 2 (dvije) godine radnog iskustva za radno mjesto 2.
 • dokaz o poznavanju rada na računaru
 • dokaz da posjeduje certifikat za samostalnog računovođu (za radno mjesto 2.)

Dokumenti koji se traže po konkursu i prilažu uz prijavu se dostavljaju u ovjerenoj kopiji, obzirom da se isti po okončanju konkursne procedure kandidatima neće vraćati.

IV) Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 (slovima: petnaest) dana počev od dana objavljivanja ovog konkursa u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

V) Selekcijski proces

Kandidati koji budu ispunjavali tražene uslove će biti pozvani na stručni test poznavanja relevantnih propisa za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta, te intervju pred konkursnom Komisijom koja je imenovana od strane Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Maglaj.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, intervjua, te o rezultatima provjereznanja.

Na osnovu dostavljene rang liste koju je utvrdila konkursna Komisija na osnovu rezultata testiranja i obavljenog intervjua sa kandidatima direktor JU Centar za socijalni rad Maglaj donosi Odluku o prijemu novog radnika u radni odnos, nakon čijeg stupanja na snagu će direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Maglaj zaključiti ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Kandidat koji bude izabran obavezan je prije stupanja na rad dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti - ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje opću zdravstvenu i radnu sposobnost za predmetno radno mjesto, i uvjerenje/dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca).

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

JU Centar za socijalni rad Maglaj,

Ulica Srebreničkih žrtava rata bb

n/r: Konkursna komisija

Sa naznakom: Prijava na konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine za radno mjesto dipl.socijalni radnik ili dipl.ekonomista (u zavisnosti za koje radno mjesto se konkuriše).

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.