Agencija za državnu službu FBiH
vijesti maglaj 1675

JAVNI KONKURS: Prijem državnog službenika u Općini Maglaj

20.10.2015. 23:59 0

Agencija za državnu službu FBiH objavila je danas javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Maglaj.

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Maglaj, objavljuje 

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Maglaj

5 / 474

- Stručni saradnik za održavanje premjera - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: učestvuje u izradi odluka i drugih propisa iz oblasti premjera katastra; radi na poslovima usklađivanja starog i novog premjera, izrađuje prijavne liste za zemljišne knjige; obrađuje podatke sa terena kroz tehnički elaborat; izrađuje analize, izvještaje i informacije iz oblasti premjera katastra; vrši potrebna računanja, kartiranja snimljenih terena na planovima i indikacionim skicama; ucrtava i izvlači kartirani detalj, računa površine parcela, izrađuje prijavne listove i ostalo vezano za teren; radi poslove u postupku uspostave i održavanja katastra, podzemnih instalacija; obavlja i druge stručne poslove iz oblasti premjera i katastra, i u imovinsko pravnim predmetima; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i rukovodioca službe.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS - VII stepen, odnosno prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - geodetske struke,

- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

- poznavanje rada na računaru,

- položen vozački ispit „B" kategorije.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, dužni su dostaviti i: dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,

4. dokaz o poznavanju rada na računaru,

5. dokaz o položenom vozačkom ispitu „B" kategorije,

6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obavješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton

Ul. Kučukovići br. 2

72000 Zenica

sa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Maglaj"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.