Javni konkurs za imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Maglaj

11.11.2015. 15:03 0

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 12/03 i 34/03 i 65/13) a u vezi sa članom 33. stav 2. i članom 35. Zakona o pravobranilaštvu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/13), te članom 42. Statuta Općine Maglaj ( „Službene novine Općine Maglaj“, broj:8/07, 3/08 i 6/08), Općinski načelnik Maglaj , objavljuje JAVNI KONKURS za imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Maglaj.

I Naziv pozicije

Općinski pravobranilac Općine Maglaj - 1 ( jedan) izvršilac

Općinskog pravobranioca imenuje Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika.

Općinski pravobranilac imenuje se na period od 4 (četiri) godine. 

II Opis poslova:

Općinski pravobranilac je zakonski zastupnik općine koji preduzima pravna sredstva i mjere radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i koji obavlja druge poslove određene zakonom, rukovodi radom praobranilaštva, stara se da se svi poslovi i radni zadaci obavljaju zakonito, stručno i blagovremeno, preduzima mjere za unapređenje organizacije rada pravobranilaštva, učestvuje u radu u svim predmetima u pravobranilaštvu, izrađuje godišnji izvještaj o radu pravobranilaštva i program rada, te radi na drugim analizama, informacijama i izvještajima, prati društvene odnose i pojave od interesa za ostvarenje funkcije pravobranilaštva, preduzima mjere za unapređenje organizacije rada pravobranilaštva, donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, učestvuje u donošenju ostalih normativnih akata pravobranilaštva, pruža stručnu pomoć organima i pravnim licima iz člana 3. Zakona o pravobranilaštvu u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja, daje pravna mišljenja na ugovore i odluke o sticanju i otuđenju nekretnina u vlasništvu općine prije njihovog zaključenja i druge ugovore u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu, zastupa općinu u sudskim i upravnim postupcima u kojima ima položaj i prava stranke u postupku u skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove i zadatke za koje je ovlašten prema Zakonu o pravobranilaštvu.

1. Opći uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina

- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa,

- da nije pod optužnicom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nije odbio povinovati se naredbi da se pojavi pred Tribunalom (član IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine),

- da nije osuđivan za krivično djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za imenovanje na predmetnu poziciju,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

- da ne obavlja niiti jednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost, niti je član izvršnih tijela političke stranke, 

2. Posebni uslovi:

Pored općih uslova kandidati za navedenu poziciju treba da ispunjavaju i slijedeće posebne uslove:

- da ima VSS –VII stepen stručne spreme, diplomu visokog obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog(240 ECTS), drugog ili trećeg cikluca Bolonjskog sistema studiranja- pravne struke,

- da ima položen pravosudni ispit,

- da ima iskustvo u radu na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima (društvima) i drugim pravnim osobama u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine nakon položenog pravosudnog ispita.

III Potrebni dokumenti:

Kandidat za općinskog pravobranioca, uz prijavu na konkurs, obavezan je priložiti:

- biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 

- uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od 6 mjeseci),

- fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06. 04. 1992.godine).

- uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu, 

- uvjerenje da ima iskustvo u radu na pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima (društvima) i drugim pravnim osobama u trajanju od najmanje 4 (četiri) godine nakon položenog pravosudnog ispita,

- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od tri mjeseca),

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od tri mjeseca ),

- ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat izrečene disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,

- ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen članom IX .1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- ovjerenu izjavu da kandidat nije član političke stranke, te da ne obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankama, te da nije uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost.

Dokumenti koji se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerene fotokopije.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od osam dana od dana izbora.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično na pisarnicu Općine Maglaj ili putem pošte , preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu:

OPĆINA MAGLAJ
Komisija za izbor općinskog pravobranioca
Viteška broj 4,
74250 Maglaj
sa naznakom:“Prijava na konkurs za imenovanje Općinskog pravobranioca-ne otvaraj“

Ovaj konkurs će se objaviti u i „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Oslobođenje “ i web stranici Općine Maglaj.

Rok za podnošenja prijava na Javni konkurs je 15 dana od dana posljednje objave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.