maglajinfo.com
vijesti maglaj 1595

KJD d.o.o. Maglaj: Javni oglas za prijem radnika

23.06.2020. 15:18 0

Prilika za posao.

KJD d.o.o. Maglaj na osnovu ukazane potrebe raspisuje javni oglas za prijem radnika na radno mjesto:

Operater obračuna i fakturisanja,  1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, bez ugovaranja probnog rada.

Operater obračuna i fakturisanja obavlja sljedeće poslove:

 • obračun i štampa računa za korisnike komunalnih usluga; knjiženja, rad sa strankama,
 • svakodnevno fakturisanje usluga i u vezi s tim odgovoran je za dnevno ispostavljene fiskalne račune i za tačnost i unos masovnih fiskalnih računa na svaki pojedinačno ispostavljeni račun i ažuriranje podataka sa poreznom upravom;
 • izrađuje ugovore za korisnike; obavlja direktno kontakt u dijelu svog posla sa sistemom AOP-a i vrši prenose podataka u određene baze, vrši unos novih aplikacija, vrši i održavanje veze u bazama sa programerima;
 • analizira predmete dostavljene iz pravne službe po pitanju potraživanja za komunalne usluge; priprema opomene; vodi računa o njihovoj realizaciji;
 • izrađuje sporazume o plaćanju u ratama u dogovoru sa rukovodiocem službe i prati njihovu realizaciju;
 • poduzima aktivnosti kod nerealizovanih sporazuma, na način da sve potrebne informacije dostavlja pravnoj službi radi pokretanja tužbi i prijedloga za izvršenje;
 • ažurira matičnu bazu podataka sa svim promjenama u vezi sa korisnicima usluga;
 • surađuje sa inkasantima i putem inkasanata dolazi do određenih informacija sa terena; za svoj rad odgovara Rukovodiocu i Direktoru.

Iznos osnovne plate je 869,04 KM.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove: da ima završenu VSS – Ekonomski fakultet, da poznaje propise iz oblasti računovodstva i finansija i privrednog prava, da poznaje propise kojim se uređuju komunalne djelatnosti, poznavanje rada na računaru, sposobnost timskog rada, komunikativnost, te da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci.

Kandidati su dužni dostaviti:

1. Potpisanu prijavu na javni oglas, koja sadrži kraću biografiju, sa podacima o adresi, broju telefona i e-mail adresi, ukoliko istu posjeduju

2. Rodni list ili ličnu kartu

3. Diplomu o završenom ekonomskom fakultetu

4. Dokaz o radnom iskustvu. Kao dokaz o traženom radnom iskustvu prihvatiti će se isključivo dokumenti na osnovu kojih se jasno može utvrditi da je kandidat stekao radno iskustvo na poslovima tražene visoke stručne spreme, a u trajanju od najmanje 1 godine. Neprecizne potvrde/uvjerenja neće se uzimati u razmatranje.

5. Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije).

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu priložiti naprijed navedenu traženu dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Oblast i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit:

 • Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH
 • Zakon o finansijskom poslovanju
 • Zakon o porezu na dodatu vrijednost BiH
 • Zakon o obligacionim odnosima
 • Zakon o privrednim društvima
 • Zakon o komunalnim djelatnostima
 • MS Office programski paket.

Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su : znanje iz navedenih oblasti i literature, komunikacijske vještine i sposobnost timskog rada.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene će biti pozvani na usmeni i pismeni stručni ispit. Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana posljednje objave Javnog oglasa.

Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana primanja obavještenja o njegovom izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Prijava na javni oglas se podnosi na adresu KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ i treba da je uredna, potpuna i blagovremena.

Za sva dodatna obavještenja pozvati na broj telefona: 032-603-523.

Javni oglas objavljen je na web-stranici Općine Maglaj 23. juna 2020. godine. 

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.