KJD d.o.o. Maglaj: Potrebni radnici na poslovima čišćenja priobalnog pojasa na području općine Maglaj

26.08.2019. 07:46 0

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29.08.2019. godine (četvrtak).

J A V N I P O Z I V 
ZA ANGAŽOVANJE NEZAPOSLENIH FIZIČKIH LICA ZA POSLOVE ČIŠĆENJA PRIOBALNOG POJASA NA PODRUČJU OPĆINE MAGLAJ

I

KJD d.o.o. Maglaj shodno Odluci Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZE-DO kantona broj 12-23-8906-JP-O/19 raspisuje Javni poziv za angažovanje nezaposlenih fizičkih lica za poslove čišćenja priobalnog pojasa na području općine Maglaj.

II

(1) KJD d.o.o. Maglaj će angažovati ukupno 6 (šest) izvršilaca koji budu ispunjavali uslove Javnog poziva, a koji će obavljati sljedeće aktivnosti:

- Krčenje i sječenje šiblja u priobalnom pojasu;
- Košenje trave u priobalnom pojasu;
- Prikupljanje i sortiranje otpadnog materijala;
- Predaja sirovinskog otpada ovlaštenom operateru.

(2) Licima koja budu angažovana za obavljanje poslova iz stava (1) će se osigurati odgovarajuća novčana naknada.

III

Pravo učešća imaju sva punoljetna fizička lica sa prebivalištem na području općine Maglaj, koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.

IV

Prijava na Javni poziv obavezno treba da sadrži:

- Ime i prezime podnosioca
- Kontakt telefon podnosioca, te mail adresu ukoliko je ima
- Kratku biografiju
- Vlastoručni potpis podnosica prijave.

Svi kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv dužni su dostaviti:

1. Kopiju lične karte, ovjerenu kod nadležnog općinskog organa ili kod notara
2. Original ili ovjerenu kopiju Uvjerenja o prebivalištu
3. Original ili ovjerenu kopiju JU Službe za zapošljavanje – Biro rada Maglaj da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba.

Datum izdavanja potvrde o nezaposlenosti ne može biti stariji od datuma raspisivanja Javnog poziva, odnosno od 23.08.2019. godine.

V

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29.08.2019. godine (četvrtak).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće obavješteni o vremenu i načinu održavanja usmenog intervjua u roku od najkasnije 3 dana od dana isteka roka za prijave.

Kandidatima koji pristupe usmenom intervjuu će se dostaviti Odluka o izboru kandidata za angažman na poslovima čišćenja priobalnog pojasa, u roku od najduže 7 dana od dana održavanja intervjua.

VI

Prijavu na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom su zainteresovani kandidati dužni lično ili putem pošte dostaviti na adresu: Komunalno javno društvo Maglaj ,„Ulica mladih“ br 4“ Maglaj 74250; sa naznakom: Prijava na Javni Poziv.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.