Oglas na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj

10.11.2015. 14:11 0

Na osnovu člana 8 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (''Sl. novine Federacije BiH'', broj: 12/03 i 65/13), člana 8 Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj (''Sl.novine Općine Maglaj'', broj: 8/04 i 5/11), Općinski načelnik objavljuje OGLAS na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj.

I Upravni odbor 

1. JU OPĆA BIBLIOTEKA NARODNA BIBLIOTEKA Maglaj

- 2 člana upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnivača,

- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda zaposlenika ustanove 

2. JU NARODNA APOTEKA Maglaj

- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnivača ,

- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika Kantonalnog ministarstva zdravstva

- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika stručnih radnika ustanove

3. JU DOM ZDRAVLJA Maglaj

- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnivača ,

- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika Kantonalnog ministarstva 

zdravstva 

- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika stručnih radnika ustanove 

4. JU DOM KULTURE „ EDHEM MULABDIĆ“ Maglaj 

- 2 člana upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnivača ,

- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda zaposlenika ustanove 

5. JU DJEČIJI VRTIĆ Maglaj

- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnivača,

- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda vijeća roditelja 

- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda stručnog osoblja ustanove 

6. JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Maglaj

- 2 člana upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavniika osnivača, 

- 1 član upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda stručnih radnika ustanove 

7. JP VETERINARSKA STANICA Maglaj

- 2 člana upravnog odbora, upražnjena pozicija iz reda predstavnika osnivača,

- 1 član upravnog odbora,, upražnjena pozicija iz reda zaposlenika 

Predsjednik upravnog odbora preduzeća/ ustanove bira se iz reda predstavnika osnivača.

BOSNA I HERCEGOVINA, Maglaj, Viteška 4,
tel: ++387 32 60 95 50, fax: ++387 32 60 95 51 ; e-mail : nacelnik@maglaj.ba

Ukoliko se na ovaj oglas ne prijavi dovoljan broj kandidata iz reda zaposlenih u ustanovi/preduzeću ili se prijave na oglas a ne ispunjavaju uslove , izbor i imenovanje i tih članova upravnog odbora će se izvršiti iz reda predstavnika osnivača.

II Opis pozicije 

Predsjednik upravnog odbora Javne ustanove/preduzeća rukovodi sjednicama upravnog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice upravnog odbora i o izvršenju akata upravnog odbora i obaveza prema osnivaču. Predsjednik upravnog odbora obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima ustanove/preduzeća.

Upravni odbor ustanove/preduzeća donosi pravila odnosno statut ustanove/preduzeća, imenuje i razrješava direktora ustanove/preduzeća, nadzire rad i poslovanje direktora ustanove/preduzeća a naročito u dijelu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom ustanove/preduzeća, utvrđuje politiku razvoja, razmatra i usvaja izvještaje o poslovanju, predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti, donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju ustanove/preduzeća, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima/statutom ustanove/preduzeća.

Mandat predsjednika i članova upravnog odbora je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

Naknada za rad predsjednika i članova upravnog odbora ustanova/preduzeća iz tačke I pod 1; 4; 5; 6. i 7. ovog Oglasa, utvrđuje se općim aktima ustanove/preduzeća , a za predsjednika i članove upravnog odbora zdravstvenih ustanova iz tačke I pod 2. i 3. ovog oglasa naknadu utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, a ista se isplaćuje iz sredstava ustanove/preduzeća.

Kandidati za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

III OPĆI USLOVI 

a) Svaki kandidat za imenovanje na pozicije u regularnim tijelima Općine Maglaj dužan je da ispunjava slijedeće opće uslove: 

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,

- da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine),

- da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH,

- da nije član organa zakonodavne , izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

- da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,

- da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv s dužnošću u reguliranom organu u koji se kandiduje,

- da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u reguliranom organu u koji se kandiduje.

- da nije stariji od 65. godina na dan imenovanja

b) Za pozicije u upravnim odborima zdravstvenih ustanova iz tačke I pod 2. i 3. ovog Oglasa pored naprijed navedenih općih uslova kandidat mora ispunjavati i slijedeći opći uslov: 

- da nije član ni jednog upravnog odbora , nadzornog odbora, Zavoda odnosno privrednog društva sa većinskim državnim kapitalom.

IV POSEBNI USLOVI 

a) Posebni uslovi za imenovanje na pozicije iz tačke I pod 1; 4; 5; 6. i 7. ovog Oglasa:

- Visoka ili viša stručna sprema,

- 5 godina radnog iskustva,

- da nije član upravnog ili nadzornog odbora u više od jednog reguliranog organa,

- komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

- rezultati rada ostvareni tokom predhodnog radnog angažmana,

- preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca,

- poželjno poznavanje stranog jezika.

b) Posebni uslovi za imenovanje na pozicije u upravnim odborima zdravstvenih ustanova iz tačke I pod 2. i 3. ovog Oglasa: 

- da imaju završen VII stepen stručne spreme pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog usmjerenja 

- da imaju najmanje 3 godina radnog iskustva na poslovima stručnog zvanja,

- da imaju stručno znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove te da su upućeni u sadržaj i način njenog rada 

- da imaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudsim resursima kao i sklonost timskom radu. 

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o školskoj spremi (ovjerenu kopiju diplome) 

- dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje o radnom iskustvu) 

- uvjerenje o državljanstvu,

- potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke III Opći uslovi pod a) alineja od 4 - 10 i tačke IV Posebni uslovi pod a) alineja 3 (za pozicije iz tačke I pod 1; 4; 5; 6. i 7. ovog Oglasa)

- potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke III Opći uslovi pod a) alineja od 4 - 10 i pod b) ( za pozicije iz tačke I pod 2. i 3. ovog Oglasa). 

- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, dostavljaju kandidati koji su izabrani a koji nisu u radnom odnosu.

Za dokazivanje određenih općih i posebnih uslova, kandidati mogu preuzeti obrazac Izjave u Šalter sali Općine Maglaj, 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije na starije od 6 mjeseci. 

U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju i u kojoj ustanovi/preduzeću se kandidiraju .

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 8 (osam) dana dostaviti: uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak , uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u reguliranom organu u koji se kandiduje , uvjerenje da mu presudom suda nije zabranjeno obavljane aktivnosti u regiliranom organu za koji se kandiduje.

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka od podnošenja prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Poslednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom biće pozvani na intervju od strane Komisije. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima, i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 49/06).

Oglas će biti objavljen u „Službenim novinama F BiH“, dnevnom listu „ Oslobođenje“, Oglasnoj ploči općine Maglaj, WEB stranici općine Maglaj i RTV Maglaj.

Oglas za podnošenje prijave je otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti ( kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom „Prijava na Oglas za upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Maglaj – ne otvarati" na slijedeću adresu: Općina Maglaj, Viteška ulica br. 4, Maglaj

Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.