Općini Maglaj nedostaje namještenika, objavljen oglas za prijem tri nova

23.01.2020. 12:07 0

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u službama za upravu Općine Maglaj objavljen 21.01.2019. godine.

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05), a u vezi sa Odlukom o potrebi raspisivanja javnog oglasa broj:06-49-92/20 od 14.01.2020.godine, Načelnik općine Maglaj objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos u službama za upravu Općine Maglaj

1. Viši referent za administrativno tehničke poslove Općinskog vijeća i javne nabavke u Službi Općinskog načelnika i Općinskog vijeća -1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

2. Referent za pomoćne,materijalno tehničke i uslužne poslove u Službi civilne zaštite Općine Maglaj - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

3. Pomoćni poslovi higijeničar-čistač u Službi civilne zaštite -1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Pozicija broj 1.

Viši referent za administrativno tehničke poslove Općinskog vijeća i javne nabavke u Službi Općinskog načelnika i Općinskog vijeća

Opis poslova:

Obavlja poslove tehničkog sekretara za predsjedavajućeg Općinskog vijeća, vodi zapisnik na sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i vrši obradu tonskog zapisa istih, vrši kompjutersku obradu podataka, prekucava veće tekstove i kuca po diktatu za potrebe Službe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća i predsjedavajućeg, vodi potrebne evidencije o prisustvu na Općinskom vijeću, komisijama i drugim radnim tijelima Vijeća, rukuje i osigurava sigurnost pečata Općinskog vijeća, stara se o kolanju dokumentacije, prijemu i otpremi pošte u okviru službe, vrši poslove kancelarijskog poslovanja i arhiviranje predmeta i akata, vrši pakovanje i opremu materijala za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća, učestvuje u izradi Službenih novina, učestvuje u provođenju postupka javnih nabavki, obavlja i druge poslove za potrebe Stručne službe, predsjedavajućeg i po nalogu načelnika.

Posebni uslovi:

*srednja stručna sprema–IV stepen, Upravna, Ekonomska, Gimnazija ili druga srednja škola društvenog smjera

*položen stručni ispit i poznavanje rada na računaru,

*radni staž:1 godina. nakon završene SSS

Pozicija broj 2.

Referent za pomoćne,materijalno tehničke i uslužne poslove- 1 izvršilac u Službi civilne zaštite Općine Maglaj,

Opis poslova:

*Priprema, obavljanje i evidencija materijalno tehničkih poslova, dostava, preuzimanje, te vođenje evidencije zaduženja nabavke i potrošnje potrošnog materijala i robe,obavlja poslove opskrbe administracije i Kabineta načelnika uključujući i uslužne aktivnosti,vrši posluživanje svih vrsta napitaka, održava higijenu inventara, sale i kabineta Općinskog načelnika,vodi evidenciju zaduženja kuhinje,od dobavljača vrši prijevoz sredstava za higijenu, roba za potrebe kuhinje (napitaka i dr.) i o tome vodi mjesečnu evidenciju,obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca i načelnika

Posebni uslovi:

*srednja stručna sprema, najmanje III stepen-KV ili IV stepen opći ili tehnički smjer

*položen vozački ispit B kategorije,

*radni staž: 6 mjeseci.

Pozicija 3.

Pomoćni poslovi higijeničar

Opis poslova:

Vrši čišćenje radnih prostorija, pranje i održavanje nus prostorija, hodnika i dr.prostorija, vrši pranje zavjesa, održava čistoću inventara, stara se da po isteku radnog vremena ulazna vrata u zgradu i radne prostorije, te prozori budu zatvoreni, svjetla ugašena i slično, obavlja i druge poslove u vezi sa održavanjem higijene i po nalogu šefa službe i odjeljenja

Posebni uslovi:

*Osnovna škola,

*Radni staž: 3 mjeseca.

Opći uslovi:

Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu,kandidati za svaku poziciju moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (da je državljanin BiH, punoljetstvo, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH i da nije obuhvaćen članom IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine).

Uz prijavu na javni oglas za svaku poziciju potrebno je dostaviti slijedeće dokumente ( original ili ovjerene fotokopije):

*Rodni list

*Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

*Kopija CIPS-ove lične karte

*Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca)

*Ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH;

*Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX. 1. Ustava BiH;

*Diploma ili svjedočanstvo o završenoj školi;

*Potvrda (dokaz) o radnom stažu;

*Za poziciju 1. uvjerenje o položenom stručnom ispitu i dokaz o poznavanju rada na računaru

*Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti bit će dužan dostaviti izabrani kandidat prije stupanja na rad.

NAPOMENA: Za poziciju broj 1. u radni odnos može biti primljen kandidat koji ima potreban radni staž nakon sticanja srednje stručne spreme, a nema položen stručni ispit, s tim da će biti dužan taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Svaki kandidat je dužan u prijavi dostaviti svojeručno potpisanu Izjavu da daje izričitu saglasnost Općini Maglaj, za obradu njegovih ličnih i posebnih podataka sadržanim u dostavljenoj dokumentaciji uz prijavu na javni oglas, u svrhu i na način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili drugog propisa, a u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa obavit će se intervju.

Radni odnos se zasniva uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od posljednje objave u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom prostoru Federacije BiH.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte, preporučeno ili predavanjem na pisarnici Općine Maglaj, na adresu: Općina Maglaj, Načelnik općine, Viteška broj 4. Maglaj, sa naznakom “Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Općini Maglaj-NE OTVARATI”

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.