maglajinfo.com
vijesti maglaj 1026

Čudo bosanskog otpora

U Kopicama na današnji dan 1992. godine formirana prva borbena jedinica Armije RBiH na prostoru maglajske opštine

6.04.2020. 15:49 0

Mnogo je datuma koji su obilježili početak agresije na Maglaj, grad u srcu i na rijeci Bosni, a među njima je i 6. april 1992. godine kada su hrabri borci s područja Kopica formirali prvu borbenu jedinicu Armije Republike Bosne i Hercegovine na području, tada maglajske opštine.

Formiranje odbrambenih jedinica na području općine Maglaj, neposredno pred agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu pa tako i Maglaj, trajalo je u periodu od aprila do juna 1992. godine, dok je prva formirana već 6. aprila.

- Tokom aprila agresor je već zauzeo velike dijelove teritorije Bosne i Hercegovine, a zauzimanjem Doboja, 2. maja, rat je pokucao na vrata Maglaja. Formiraju se i krizni štabovi na prostoru 16 mjesnih zajednica - zapisao je u svom istraživačkom radu Berin Čičkušić, profesor historije. 

Već od ranije djelovala je Patriotska liga, čiji su pripadnici uglavnom bili naoružani lovačkim puškama. Uredbom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, od 15. aprila 1992. godine, formira se Opštinski štab Teritorijalne odbrane Maglaj, čija je komanda bila smještena u zgradi prethodnog štaba Teritorijalne odbrane Maglaj.

Formiraju se odjeljenja, zatim vodovi, vodovi prerastaju u čete, a čete u odrede. Od tog dana kreće intenzivnija organizacija u cilju otpora agresiji. Opštinski štab Teritorijalne odbrane Maglaj je 19. aprila 1992. godine izvjestio pretpostavljeni Štab da se na raspolaganju Štabu stavilo 1848 vojno sposobnih lica. U gradu je postojala i jedinica MUP-a. Užurbano se radilo i na poboljšanju sistema veza, nabavci novih količina naoružanja, organizaciji ishrane boraca.

U početnoj fazi agresije Opštinski štab Teritorijalne odbrane je imao u mjesnim zajednicama 17 samostalnih četa i 2 samostalna voda, a prva četa osnovana je u Kopicama 6. aprila 1992. godine.

U cilju kvalitetnijeg rukovođenja, došlo je do objedinjavanja jedinica i stavljanja pod komandu rejonskih štabova. Jedinice sa područja Novog Šehera, objedinjavaju se pod komandom istoimenog rejonskog štaba, a jedinice sa područja Misurića, objedinjavaju se u Ratni odred Misurići sa 488 boraca.

Pored navedenog, formirane su i prištapske jedinice. Sve ove jedinice funkcionisat će do 6. novembra 1992. godine kada se naredbom Štaba Vrhovne komande OS RBiH formira Prva maglajska brigada. 

Brigada će jedan kraći period nositi naziv 318. bbr, a ubrzo će prerasti u 201. brdsku brigadu Maglaj, te će biti potčinjena Operativnoj grupi  „7 - Jug“, u Maglaju, odnosno 2. korpusu ARBiH sa sjedištem u Tuzli. Pod komandom OpŠTO našle su se jedinice: Odjeljenje veze, Zaštitni vod, Logistički vod, Vod vojne policije, te Prvi protivdiverzantski odred (350 boraca) i Drugi protivdiverzantski odred (280) boraca. Višak ljudstva i tehnike uključen je u 201. bbr Maglaj i u Odjeljenje logističke baze 7, OG „7 – Jug“, u Maglaju.

Brigada je formirana od postojećih jedinica OpŠTO Maglaj iz čijeg sastava mjesne čete ulaze u sastav brigade: četa TO Kosova, dvije čete TO Moševac, RjŠTO Novi Šeher, četa TO Bradići, četa TO Liješnica, odred Misurići i prištapske jedinice OpŠTO Maglaj. U trenutku formiranja brigadu je činilo 1.985 vojnih lica ili 93,10% vojno sposobnih.

Kroz tri godine agresije jedinice odbrane činit će preko 4.500 boraca. Za izuzetnu hrabrost i veliki otpor pružen agresoru maglajska 201. brigada će 14. decembra 1993. godine dobiti počasni naziv „Viteška“, kao tek druga brigada ARBiH koja je taj status dobila. Prije nje status Viteška dobila je jedino 107. brigada iz Gradačca.

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.