maglajinfo.com
vijesti zdk 2805

Konkurs Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a

Konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2016/2017. godinu

28.03.2017. 15:50 0

Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji ''Tekući transfer za stipendiranje studenata'' Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, broj: 02-14-2623/17. od 23.02.2017. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2016/2017. godinu.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;

c) da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način finansiranja studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući);

d) da su upisali ljetni semestar akademske 2016/2017. godine.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

a) studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim centrima;

b) studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;

c) studenti za koje je utvrđeno da su, protivno datoj izjavi u prethodnoj akademskoj godini, primili stipediju od drugog stipenditora;

d) studenti koji obnavljaju godinu studija;

e) studenti u statusu apsolventa;

f) studenti koji su u akademskoj 2015/2016. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2016/2017. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- prijava prebivališta (ne starija od 6 mjeseci);

- uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru);

- za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I - IV razreda srednje škole;

- za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi;

- za studente druge i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2016/2017. godini;

- za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2016/2017. godini (kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće dostaviti dodatak diplomi, ukoliko postoji izvedena prosječna ocjena);

- izjava o zajedničkom domaćinstvu - kućna lista (ovjerena u šalter sali grada/općine, ne starija od 6 mjeseci);

- dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva (za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće; za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2016. godinu; za penzionere kopija posljednjeg čeka od penzije; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje; za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice; za redovne učenike/studente uvjerenje o statusu; za članove domaćinstva mlađe od 6 godina, koji nisu školski obveznici, kopija izvoda iz matične knjige rođenih, bez dodatnog ovjeravanja i neovisno od datuma izdavanja dokumenta).

NAPOMENA: Kandidati čija ukupna mjesečna primanja porodice po članu domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu materijalnog statusa, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatraće se da je dokumentacija potpuna.

- dokaz o socijalnom statusu (studenti bez oba roditelja i studenti s invaliditetom);

- dokaz o pripadnosti romskoj nacinalnosti (ovjerena izjava kandidata i potvrda registriranog romskog udruženja);

- ovjerena izjava kandidata da ne prima stipendiju od drugog stipenditora.

Kandidati koji studiraju izvan Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti uvjerenje koje izdaje visokoškolska ustanova prevedeno na jedan od službenih jezika BiH, kao i informaciju o sistemu ocjenjivanja, ukoliko se razlikuje od sistema ocjenjivanja u BiH.

Kriteriji za dodjelu stipendija bit će objavljeni na web adresi Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba.

Bodovanje vrše komisije resornih gradskih/općinskih službi te objavljuju Preliminarnu i Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija. Kandidati za koje komisije osnovano utvrde da su dostavili netačne podatke neće biti uvršteni na Konačnu preliminarnu listu.

Pravo na stipendiju ostvaruju kandidati koji su potvrđeni i na Konačnoj listi, a koju utvrđuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Nakon objavljivanja Konačne liste, korisnici stipendije dužni su dostaviti komisiji broj svog tekućeg računa i broj transakcijskog računa banke na koji će se izvršiti uplata sredstava.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene kopije. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu grada/općine gdje student ima prebivalište ili putem pošte na adresu grada/općine, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Konkurs je objavljen 28. marta 2017. godine. 

Budi u toku - www.maglajinfo.com

Komentari

NAPOMENA: Komentari ne odražavaju stavove urednika stranice Maglajinfo.com, već lične stavove posjetilaca web stranice www.maglajinfo.com Komentari koji narušavaju pravila web portala Maglajinfo.com će biti obrisani bez upozorenja ili eventualnog obavještenja.